OSNOVNI USLOVI

Opšti uslovi poslovanja Centrsolar Internet prodavnice utvrđeni su uslovima prodaje, koje realizuje Centrosolar. Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice detaljnije su utvrđeni po oblastima kojima možete pristupiti klikom na željenu oblast. Opšti uslovi poslovanja definišu djelatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između Centrosolar-a i potrošača.

Kada pristupate kupovini naših proizvoda putem Internet prodavnice ili posjećujete ove internet stranice radi dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i da ste saglasni s ovim Uslovima prodaje.

Internet prodavnica je informacioni sistem namijenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Time upravlja Centrosolar.

Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici.

Narudžbe

Proizvode možete naručiti na sljedeće načine:

Putem Interneta, na WebShop stranici www.centrosolar.ba

Jednom narudžbom može biti obuhvaćeno maksimalno 5 istih artikala.

Sve narudžbe podliježu ograničenjima raspoloživosti zaliha. Centrosolar će obavijestiti kupce što je prije moguće o svakom nestanku zaliha.

Centrosolar zadržava pravo potpunog ili djelimičnog odbijanja narudžbe, ili pravo da zatraži avansno plaćanje vrijednosti narudžbe, u slučaju otkrivanja slabije kreditne sposobnosti potencijalnog kupca.

Isporuka robe

Isporuka se vrši isključivo za adrese na teritoriji Bosne i Hercegovine i Internationalno sirom svijeta. De Colliers će uložiti sve napore kako bi isporučila proizvode na adresu navedenu u Vašoj narudžbenici, u roku od šest (6) radnih dana po cijeni od 7 KM (standardna dostava).

Nakon potvrde, Vaša narudžba ulazi u status obrade u kojoj se utvrđuje da li je traženi artikal dostupan. Period obrade narudžbe je najčešće 2-3 radna dana. Ukoliko Vaša narudžba sadrži više od jednog artikla, može se desiti da Vam cjelokupna narudžba stigne u više pošiljki, sa nekoliko dana razmaka.

Vršimo isporuku na adresu navedenu u narudžbenici na teritoriji Bosne i Hercegovine i (Internationalno) u saradnji sa kurirskom službom.

Ako, iz određenog razloga ili zbog više sile, gore pomenuto poželjno vrijeme isporuke ne može biti ispoštovano, bićete blagovremeno obavješteni.

Do odstupanja i produženja može doći ukoliko primalac nije na adresi kod pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prilikom prijavljivanja na sistem ili nepredviđenih situacija u transportu na koje prijevoznik nije mogao da utječe.

Vaša obaveza je da pošiljku po prijemu provjerite i odmah po prijemu, a najkasnije u roku od 24h, prijavite nepravilnosti na e-mail centrosolar.tesanj@gmail.com .   

Ako želite da se isporuka proizvoda ili usluga vrši na drugačiji način od onoga koji predviđa, takav zahtjev morate dostaviti nama i, ukoliko isti bude prihvaćen, platiti sve povezane troškove.

Vlasništvo nad proizvodima i svi obuhvaćeni rizici prijenose se na Vas u trenutku kada ih primite.

Povrat robe

  1. Imate pravo na vraćanje bilo koje robe koja Vam ne odgovara u roku od 15 dana od dana prihvatanja isporuke – na način kako je definisano ovdje.
  1. Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, dobićete sve isprave koje prate proizvod garantni list, obavještenje o proizvodu, uputstvo za korištenje, tehnička uputstva, izjavu o sukladnosti i dr.), račun, te potvrdu o prijemu pošiljke koju ste obavezni potpisati. Potpisom na potvrdi o prijemu pošiljke smatra se da ste pregledom pošiljke uočili da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave u skladu sa zakonskim propisima.
  1. Vi ste odgovorni za provjeru količine i kvalitete robe prilikom isporuke, i u slučaju neispravne ili nepotpune robe, dužni ste da o tome odmah, bez odlaganja po prijemu robe obavijestite Centrosolar. Ako je proizvod koji ste kupili zaista neispravan, Centrosolar ga može popraviti ili zamjeniti ili Vam vratiti novac u skladu sa Vašim zakonskim pravima na način kako je definisano ovdje.

Procedura za povrat sredstava

Pošaljite nam na email adresu na centrosolar.tesanj@gmail.com podatak Vašeg broja računa/otpremnice, i broj tekućeg računa.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povrat sredstava biti proslijeđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja narudžbe.

Povrat sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Internet prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno mjenjati/zahtijevati novac u nekom od maloprodajnih objekata, ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

Obavještenje o načinu i prijemu reklamacija

Prilikom preuzimanja pošiljke, molimo Vas, da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani dijelovi i ugnječenje), paket ne bi trebalo da preuzimate. U ovom slučaju molimo Vas da nam pošaljeta mail na centrosolar.tesanj@gmail.com . U najkraćem mogućem roku obavijestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pošaljete mail sa podacima na centrosolar.tesanj@gmail.com .

Prodavac odgovara za nepotpunost isporučene robe ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je pravno ili fizičko lice od koga je potrošač kupio robu.

Potrošač je fizičko lice koje je kupilo robu od prodavca u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti.

Potrošač izjavljuje reklamaciju na nepotpunost robe prodavcu. Ako je nedostatak vidljiv, potrošač treba reklamaciju dostaviti trgovcu u pisanoj formi u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda.

Ako potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, zahtjev treba u pisanoj formi podnijeti u roku od dva mjeseca od dana kada je skriveni nedostatak otkriven, a najkasnije u roku od dvije godine od dana preuzimanja proizvoda.

Prodavac snosi odgovornost za eventualnu nepotpunost kupljene robe ukoliko ista ne odgovara specifikaciji proizvođača.

Ako je roba nepotpuna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahtijeva od prodavca da se otklone sve nepotpunosti bez naknade, na prvom mjestu popravkom ili zamjenom, a zatim da zahtijeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor. Ako otklanjanje nepotpunosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmjerno opterećenje za prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da zahtijeva umanjenje cijene ili da izjavi da raskida ugovor.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba upotpunila specifikaciji proizvođača, naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može ostvariti pravo na popravku ili zamjenu, odnosno ako prodavac nije izvršio popravku ili zamjenu u roku ili ako prodavac nije izvršio popravku ili zamjenu bez značajnih neugodnosti za potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nepotpunost robe neznatna.

Nemogućnost potrošača da dostavi originalnu ambalažu robe ne može biti uslov za rješavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nepotpunosti.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava uslijed nepotpunosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cijene i drugih nedostataka, na sljedeće načine:

  1. Elektronskom poštom, na elektronsku (email) adresu prodavca:  centrosolar.tesanj@gmail.com ,
  2. Pisanim putema na adresu: Centrosolar, Patriotske lige broj 56, 74260 – Tešanj, BiH,
  3. Trajnom nosaču zvuka.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a nakasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu, prijedlogom za njegovo rješavanje i rokom u kojem će reklamacija biti riješena, a rješenje reklamacije je moguće samo uz prethodnu saglasnost potrošača.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, prijedlogom i rokom za rješavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Stoga će kupca svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora prodavca na reklamaciju, kako bi prodavac mogao da riješi reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rješavanje reklamacije obavijesti kupca i navede rok u kome će je riješiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rješavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko kupac ne prihvati zamjenu artikla za drugi odgovarajući, kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cijene.

Cijene proizvoda i načini plaćanja

Sve cijene su izražene u KM sa uračunatim PDV-om za Bosnu i Herzegovinu, Internationalno u Euro, Dollar i druge valute ukljucujuci pdv. Cijena ne uključuje troškove prijevoza. Centrosolar može bez prethodne najave u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili sedmične akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode bez prethodnog obavještenja. Centrosolar neće mijenjati cijene nakon izvršene potvrde Vaše narudžbe.

Nezavisno od prethodne tačke ovih Uslova prodaje, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama na prihvaćenoj ponudi, odnosno po cijenama koje su važile u trenutku kada je Kupac izvršio kupovinu ili naručivanje

U mogućnosti ste da odaberete jedan od sljedećih načina plaćanja:

  • Fakturisana vrijednost se može platiti u gotovini prilikom preuzimanja robe ili
  • Ranije uplatnicom na šalteru pošte ili neke od banaka,

Plaćanje je moguće isključivo u valuti KM za Bosnu i Herzegovinu.

Žiralnom uplatom (za pravna lica) – po prijemu narudžbe poslaćemo Vam instrukcije za plaćanje/predračun. Nakon izvršene uplate Vaša narudžba će biti dostavljena.

Nije moguće plaćanje na odloženo čekovima banaka i kreditnim/debitnim karticama.

Ukoliko je adresa za isporuku proizvoda drugačija od one koja je navedena na fakturama, tada fakturisane cijene moraju biti plaćene prije isporuke.

OBAVJEŠTENJE O PRAVU NA ODUSTANAK

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Poštovani kupci,

Obavještavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik BiH, br. 25/2006, 88/2015) kupovina preko naše web prodavnice smatra prodajom na daljinu.

Zakon propisuje da kupac, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba i za potrebe svog domaćinstva, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti) ima pravo  da odustane od ugovora u roku od 15 dana od dana kada mu je proizvod isporučen. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

U slučaju da se odlučite da odustanete od kupovine, kontaktirajte nas na email centrosolar.tesanj@gmail.com  kako bi pokrenuli proceduru povrata robe i/ili sredstava. Nakon toga potrebno je da pošaljete putem emaila izjavu o odstanku od ugovora koja sadrži broj narudžbenice, šifru proizvoda koji vraćate, a ako se vrši povrat sredstava i broj računa na koji će se izvršiti povrat.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustanka od ugovora, kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, a kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Cijena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan, najkasnije u roku od 14 dana od prijema izjave kupca.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

POVRAT SREDSTAVA

Procedura za povrat sredstava

Pošaljite nam na email adresu na centrosolar.tesanj@gmail.com broj porudžbine/računa kao i dokument iz  banke sa sledećim podacima: ime i prezime kupca, broj tekućeg računa, naziv banke, pečat i potpis banke.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povrat sredstava biti proslijeđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja narudžbe.

Povrat novca vrši se isključivo na transakcijski račun Kupca. U slučaju povrata novca, na Kupcu je obaveza dokazivanja vlasništva nad transakcijskim računom (potvrda iz banke o broju transakcijskog računa, kopija ličnog dokumenta i druga dokumentacija koja je neophodna). Za bilo koje pogrešne radnje koje Prodavac poduzme po osnovu neispravne dokumentacije dostavljene od strane Kupca, snosi Kupac.

Povrat sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Internet prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno mijenjati/zahtijevati novac u nekom od maloprodajnih objekata, ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.